Il sito utilizza cookie flash; utilizza anche cookie di tipo tecnico e di sessione, ma solo a carico dell'utente amministratore,unico ad aver accesso al pannello amministrativo LEGGI INFORMATIVA PRIVACY


Woda

WODA

ZANIECZYSZCZENIE WòD
Ogòlna uwaga poswiècona zasobom wodnym (wody powierzchniowe, podziemne, pitne…) jest tematem wciàz bardzo waznym.Gospodarowanie zasobami wodnymi to problem za ktòry jest odpowiedzialny zaròwno sektor publiczny jak i ten prywatny..Aktualnie odzialom publicznym (REGIONY,ARPA) zostaly powierzone odpowiednie kompetencje, dzialania w kontroli i monitorowaniu jakosci wody i realizacja systemu informacji do zarzàdzania zasobami wodnymi (te informacje sà przesylane do odpowiednich Autorytetòw).NASZE ROZWIàZANIE

BI-LAB zaspokaja wymogi monitorowania przewidzianego przez normatywne formy przy pomocy calkowitego zastosowania sieci monitorowania automatycznego, parareli zglèbnikowych (automatyczne lub rèczne) i analiz laboratoryjnych. Poza tym proponuje system kontroli i dozorowania centralnego, ktòry zajmuje siè calkowitym zarzàdzaniem wszystkich sieci monitorujàcych zanieczyszczenie wodne znajdujàce siè na terytorium.

Gibkosç struktury systemu centralnego dopuszcza modyfikowanie konfiguracji zarzàdzanych sieci i wprowadzanie nowych.Dodatkowo hardware przewiduje instalacjè jednego o wiècej komputeròw posredniczàcych za pomocà ktòrych klijent, poprzez wzrokowy interfejs zarzàdza wszystkimi potrzebnymi funkcjami.
Bi-lab.it P.IVA 02053751000 - Copyright by GENOMEGA